Jong in Staphorst

Lees meer

Cultuur en erfgoededucatie

Scholen en culturele aanbieders werken samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal niveau. Vanuit de klas, want daar gebeurt het. Op deze website kunnen scholen en aanbieders elkaar direct vinden.

Bibliotheek en onderwijs

De bibliotheek en het onderwijs werken op verschillende manieren met elkaar samen om het lezen te bevorderen.

Boek en Illustratie

Kinderen ontwerpen onder leiding van een kinderboekenauteur en een beeldend kunstenaar een eigen prentenboek in een naschoolse activiteit. Dit prentenboek wordt uiteindelijk geëxposeerd in de bibliotheek.

Burgerschapsvorming

Om een gemeenschap leefbaar te houden, is burgerschapsvorming van groot belang. Samenwerking in de breedte van de samenleving kan deze vorming ten goede komen. Het onderwijs kan hier een stimulerende factor in zijn.

Duurzaamheid en milieu

In het kader van Duurzaamheid en milieu maken de leerlingen kennis met het zorgen voor de (eigen) omgeving.

ICT

De scholen informeren elkaar over de ontwikkelingen van ICT in het onderwijs. Daartoe komen de ICT-ers van de scholen in Staphorst minimaal twee keer per jaar bijeen.

Leerlingenprognoses

De gemeente stelt in samenwerking met de scholen met regelmaat een leerlingenprognose op voor de komende decennia.

Leerplicht

Vanaf 5 jaar is ieder kind leerplichtig. Er kunnen uitzonderingen zijn. De leerplichtambtenaar kan hierover meer informatie geven. Er is nauw overleg tussen een school en de leerplichtambtenaar als de leerplicht niet wordt nagekomen.

Logopedische screening

Voor het monitoren van een goede spraak-en taalontwikkeling krijgt iedere leerling rond de vijfde verjaardag een logopedische screening.

NT2

Kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen, hebben een goede begeleiding nodig in een taalklas. De tien scholen werken samen om zo’n taalklas vorm te geven binnen de gemeente Staphorst. Nieuwkomers kunnen zo dichtbij goed NT2-onderwijs ontvangen.

OAB

Goed OAB-beleid biedt alle kinderen de beste kansen om te ontwikkelen.

Onderwijs en zorg

Een aantal kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling. Door een goed samenspel tussen onderwijs en zorg kan hieraan tegemoet gekomen worden.

Onderwijshuisvesting

Gemeente Staphorst en de scholen vinden hedendaagse onderwijsgebouwen een voorwaarde voor goed onderwijs.

Passend Onderwijs

Voor ieder kind in Staphorst willen we een passende plek bieden om onderwijs en/of zorg te ontvangen.

Peutergroepen

De peutergroepen zijn verbonden aan de basisscholen en bevorderen, in samenwerking met de gemeente, een doorgaande ontwikkelingslijn van peuters.

Schoolpleinen

Een schoolplein kan een goede functie in de buurt hebben om het bewegen en de sociale ontwikkeling te bevorderen. Een aantal schoolpleinen zijn om deze reden opengesteld buiten de schooltijden.

Sport en bewegen

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van lichaam en geest. De scholen stimuleren in samenwerking met de gemeente het voldoende bewegen door jongeren.

Verkeersveiligheid en jeugd

Om de jeugd bewust te maken hoe belangrijk veilig verkeersgedrag is, worden er jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: fietscontrole, schoolverkeersexamen en Streetwise.

Planningskalender

Om overzicht te houden op de activiteiten en planning is er een jaarkalender samengesteld.

Verdeling portefeuilles JIS

De bestuursleden van de stichting 'Jong in Staphorst' hebben de verschillende thema's onderling verdeeld. In twee- of drietallen beheren ze als eerste aanspreekpunt enkele portefeuilles oftewel thema's.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de tien basisscholen in Staphorst